બેવફાઈનો અઘરો કિસ્સો અને ઉપરથી વરસાદની રિમઝીમ.
ચુટકીને મૂકીને રાજકુમારી ઈન્દુમતીને પરણી ગયો છોટાભીમ.
#justice for chutaki

Gujarati Shayri by Jatin.R.patel : 111463757

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now