કયારેક પરિસ્થિતિને સમય પર છોડી દેવી જોઇએ...
શું ખબર તે પરિસ્થિતિ તમારા પ્રયત્નો નહિ પણ સમય માંગતી હોય..!

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 706
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now