જીવનનો ઉપદેશ પેન્સિલ પાસેથી મેળવો..

બટકો ત્યાં સુધી અટકો નહીં.
અને અટકો..

તો "છોલાવવાની" તૈયારી રાખો !

દુનિયા અણી તો કાઢશે જ.

Gujarati Quotes by Mehul Chauhan : 659
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now