એવી કઈ વાત છે જે વાત તમારા દિલ મા
દબાયેલી છે?એવી કઈ વાત છે જે વાત
તમારા અંગત વ્યક્તિ ને કહેવી છે?
જેની સામે તમે વ્યક્ત થઈ શકો તમારી
વાત શેર કરી શકો વગર વાયરલ એ
વ્યક્તિ તમને સાંભળી શકે.
જે વાત કહેવી હોય એ વાત દિલ ખોલી ને
કહી દો. હળવા થઈ જાવ.હળવા થઈ
જવાથી દિલ ની સાથે જિંદગી પણ
હળવી લાગશે.

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 609
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now