હિટલરનું એક વાક્ય બહુ જ અદભુત છે.

એણે કહ્યું હતું...

તમારા ચરિત્રને ક્યારેય બગીચા જેવું ના બનાવો કે જ્યાં ગમે તે વ્યક્તિ આવીને લટાર મારીને ચાલી જતી રહે...

ચરિત્રને બનાવો... તો આકાશ જેવું બનાવો...

જેના સુધી પહોંચવાની સૌની પ્રબળ ઇચ્છા હોય....

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 213
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now