(5) શ્રધ્ધા
શ્રધ્ધા એક કલ્પના
શ્રધ્ધા એક આશ,
શ્રધ્ધા એક જીવન,
શ્રધ્ધા એક ખાસ
શ્રધ્ધા એક દિપ,
શ્રધ્ધા એક જ્યોત,
શ્રધ્ધા એક શ્વાસ,
શ્રધ્ધા મારી અભિલાષ,
શ્રધ્ધા જીવન રંગ,
શ્રધ્ધા જીવન સંગ,
શ્રધ્ધા વડે જીવન,
બન્યું છે નંદનવન,

'માહીર'
ચેતન પરીખ

Gujarati Shayri by Chetan Pappu Parikh : 1638
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now