યાદ મુકી જવાનો આ એક જ રસ્તો છે.

કા તો એવું લખો કે લોકો વાંચ્યા કરે અને

કા તો એવું જીવો કે લોકો લખ્યાં કરે.

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 1553
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now