નાસ્તિકની ડાયરી
માં ને ઇશ્વર ના બનાવશો,
ઇશ્વર ખાલી પૂજાય છે

Gujarati Quotes by Chetan Gajjar : 1373
PUNIT 7 year ago

ઈશ્વર ની નકલ થાય ત્યારે ભગવાન બને છે,ભજન થાય ત્યારે માનવ , પુજાય ત્યારે પંડિત , વિશ્વાસ કરાય ત્યારે ભક્ત બને, છે

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now