- જમ્મુ-કાશ્મીરમાંથી 370 હટાવ્યા બાદ પ્રથમવખત સંસદ સત્રમાં ફારૂક અબ્દુલ્લા લેશે ભાગ

https://janmanindia.com/archives/55543

#farooqabdullah #step #into #parliamen #time #after #article -370 #abrogation

Gujarati News by Jan Man  India : 111568717

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now