આસમાની રંગ, જિંદગી નો ઉમંગ!
ગુરુ સંગ સત્સંગ, ઈમાનદારી નો પતંગ!
મંદ કરો તરંગ, ધૈય બને શુભાંગ,
મન થી ના રહો અપંગ, છે ઇશ્વર સુધી ની સુરંગ!
#આસમાની

Gujarati Blog by Jagruti : 111497194
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now