જીવનમાં રવિવારના બે તબક્કા
બાળપણનો રવિવાર એટલે
થાકવાનો રવિવાર.....!
અને
અત્યારનો રવિવાર એટલે
થાક ઊતારવાનો રવિવાર.....!

Gujarati Quotes by Nidhi Dave : 848
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now