ચોરાઈ ગયું દિલ મારુ અને ચોર પણ,
સામે જ છે,પણ ફરિયાદ કરુ તો પણ
કોને કરુ કારણ કે
દિલ નો દસ્તાવેજ પણ,
એના નામે છે..

Gujarati Quotes by nihi honey : 815
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now