નાસ્તિકની ડાયરી
ભગવાન શુ છે?
જવાબ છે, એવા પ્રશ્નોનો જેનો જવાબ આપણે જાણતા નથી, જેનો જવાબ શોધવા અથાગ મહેનત અને સંયમની જરૂર પડે, ઉકેલ એટલો કોમ્પલેક્ષ હોય કે એવુ લાગે કે આપણી સમજશક્તિની બહાર છે કે પછી જેનો જવાબ આપણે શોધવા માંગતા નથી.
કારણ કે જવાબ શોધવા મનની શાંતિ ગુમાવવી પડે.

Gujarati Blog by Chetan Gajjar : 511
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now