કર્મ માં વિશ્વાસ રાખો
રાશિમા નહીં
કારણકે......
રામ અને રાવણ
કૃષ્ણ અને કંસ
રાશિ એક હતી પણ
કર્મ અલગ....
કર્મથી જ માણસ
શ્રેષ્ઠ બને છે......

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 451
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now