બાળપણમાં ભર બપોરે ઉઘાડા પગે આખા ગામમાં આંટો મારી આવતાં...

જ્યારથી આ ડિગ્રીઓ સમજમાં આવી ત્યારથી પગ બળવા લાગ્યાં છે...
-Via WhatsApp

Gujarati Whatsapp-Status by pratik : 441
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now