જીવન માં ઘણી મુશ્કેલીઓ હોય તો કયારેય ફરીયાદ ના કરવી કારણ કે..!! સાહેબ
ભગવાન એક એવો..!!
*"ડાયરેકટર"* છે.
કે જે સૌથી અઘરો રોલ હમેશા બેસ્ટ
*"એકટર"*
ને જ આપે છે...

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 276
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now