મિટાવી તો નાખી છે તારી દરેક વાત ને
ભુલાવી તો નાખી છે તારી દરેક યાદ ને
બસ ભુલવા માગુ છુ તને
પણ ભુલાવી બેઠો હુ મારી જાત ને...
આશિષ

Gujarati Quotes by Ashish Vankar : 211
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now