(2) મેઘા
મેઘા રે મેઘા ,
તુ કાંઈ મહેર કર,
સુની રે ધરા,
તુ કાંઈ મહેર કર,
સુકી રે નદી,
તુ કાંઈ મહેર કર,
સુકા રે ખેત,
તુ કાંઈ મહેર કર,
પયાસા રે ખગ,
તુ કાંઈ મહેર કર,
મોંઘા રે ધાન,
તુ કાંઈ મહેર કર
કોરા રે બાગ,
તુ કાંઇ મહેર કર,
ઉનો રે વાયરો,
તુ કાંઈ મહેર કર,
લતાઓ રે સુકી,
તુ કાંઈ મહેર કર,
હેરાન રે માનસ,
તુ કાંઈ મહેર કર ,

' માહીર'
ચેતન પરીખ

,

Gujarati Shayri by Chetan Pappu Parikh : 1641
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now