શું ઓનલાઇન નાણાકીય વ્યવહાર સલામત છે?

Gujarati Questions by Prakash Patel : 1622
Chandresh Patel 7 year ago

હા..એ સલામત જ છે..

Mahendra Sharma 7 year ago

જી સલામત છે અને કરવું પણ જોઈએ, સાથે તકેદારી પણ રાખવી કે તમે જેની જોડે વહેંવાર કરો એ અજાણ્યો વ્યક્તિ નહીં હોવો જોઈએ

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now