ધન દૌલત નાં ત્રણ જ વિકલ્પ છે..

આપી ને જાવ..
છોડી ને જાવ..
સંપી ને ખાવ..

*લઈ ને જાવ* એવો વિકલ્પ નથી છતા પણ લોકો આખી જીંદગી તેની પાછળ ભાગે છે..!

Gujarati Quotes by Darshan Patadiya : 117
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now