તું અને હું પછી જોઇએ શું ?

તારું સરનામું અેટલે હું
મારું સરનામું અેટલે તું
પુછે જો સરનામું આપણું
અેક- મેકનુ દિલ જ હોય.

- આકાશ .

Gujarati Shayri by yashvant shah : 1149
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now