આભાર માનવો કે ઉપકાર માનવો એ શિસ્ત છે,

પણ,

કોઈ એ કરેલા ઉપકારને યાદ રાખવો એ સંસ્કાર છે.

-પારૂલ ઠક્કર... યાદ

Gujarati Blog by પારૂલ ઠક્કર... યાદ : 111632572
Kamlesh 3 year ago

સત્યવચન બેનબા...

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now