હું દિવસ આખો યાદોની બાદબાકી કરવામાં હાંફી જાઉં છું,
અને એ રોજ સપનામાં આવીને સરવાળો કરે છે.

-પારૂલ ઠક્કર યાદ

Gujarati Whatsapp-Status by પારૂલ ઠક્કર... યાદ : 111629802

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now