" સ્માઈલ 😊 "

હોઠો પર સ્માઈલ એ તો મારો શાહી લિબાસ છે;

મારા મિત્રો છે સાથે અને ખુશીઓ બેહિસાબ છે.

- યોગેશ બી ઠક્કર 😊

#Lips
#होंठ
#હોઠ

Gujarati Poem by Yogesh DB Thakkar : 111541147
Yogesh DB Thakkar 3 year ago

200 + views 😊😊👀👀

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

Most comments😊😊 23

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

Thank you vp😊😊

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

Thank you js ma'am😊😊

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

Thank you ketan bhai😊😊

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

Thank you so much to all for your comments and care😊😊

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

Thank you vinod sir😊😊

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

Thank you so much to all for your likes and love😊😊

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

Thank you Nish 😊😊

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

👌👌👌😊😊😊👍👍

Pintu Bhatti 4 year ago

ખુબ સરસ #. #. #. #. #. #. #. #. #.# આજની post જરૂર જોજો https://quotes.matrubharti.com/111541155 Plz like &support #. #. #. #. #. #. #. #. #.#

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

Thank you shah sir 😊😊

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

Thank you varsha ma'am😊😊

Yogesh DB Thakkar 4 year ago

Thank you PG ma'am😊😊

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now