આ મારી આંખ ને ફરીયાદ છે કે તમે દેખાતા નથી પણ આ મારુ દિલ કહે છે કે તમને જોવા માટે આંખ નહી બસ તમારા અહેસાસ ની જરૂર છે.

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 973
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now