વિશ્વાસ એક અસ્ત્ર છે. એને જેવી રીતે ચલાવુ હોય તે રીતે ચલાવી શકાય છે.પણ યાદ રાખજો એ સૌ પ્રથમ આપણા ઉપર જ અસર કરે છે.

Gujarati Quotes by jadav hetal dahyalal : 823
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now