શિક્ષક બોલ મનુ.... ગુજરાતમાં દરેક નિશાળ આગળ રોડ પર અેક બોર્ડ જોવા મળે છે. ' નિશાળ ધીમે હાકો.'કેમ...? કારણ..... ગુજરાતની શાળાઓ ખુબ જડપથી ચાલે છે ને માટે ... .મનિયા અે જવાબ આપ્યો.....

Gujarati Jokes by yashvant shah : 811
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now