હુ તને યાદ કરુ છુ.
તારા સાથે વાત કરવા ઇચ્છુ છુ.
તારા સાથે થોડો સમય પસાર ઇચ્છુ છુ.
તને ફિલ કરવા ઇચ્છુ છુ.
તને સ્પર્શ કરવા ઇચ્છુ છુ.

સપનાં અધૂરાં રાખી દેવાની જિંદગી ની
આદત હોય છે.

એજ સંબંધ કાયમ માટે સચવાય રહે
છે જે સંબંધ મા પોતાના વ્યક્તિ વગર
જીવન અધૂરું લાગે.

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 718
Gohil Ajaysinh 7 year ago

karto hoy te kar aama kai no vare

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now