ચલ સાથે બેસી તુ અને.હુ મળીએ
સાથે બેસી આપણે બની જઈએ
કયા જરૂર છે બોલવા માટે શબ્દો ની
ચલ મૌન દ્વારા લાગણીઓ શેર કરીએ.

instagram- mehul.writer
instapage. shyari_premi
facebook. mehuldusane

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 489
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now