ડર છે કે તને ખોઈ ન દઉં.
આ અજવાળે અંધારું જોઈ ન લઉ.
સજાવી છે દુનિયા આપણા પ્રેમ ની
ડર છે કે હસતા હસતા રોઈ ન દઉં.
instragram page- shyari_premi
instragram- mehul.writer
facebook- mehuldusane

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 463
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now