પ્રેમ સનાતન છે. પ્રેમ સત્ય છે.પ્રેમ શ્વાસ છે પ્રેમ છેલ્લા શ્વાસ સુધી ધબક્વો જોઈએ.
દરેક ક્ષણ મા પ્રેમ ઉમેરાવો જોઈએ. પ્રેમ ને ખીલવા દો.
આંખો ખોલો અને વિચારો તમારી વ્યક્તિ ને તમે દરેક ક્ષણે મિસ કરો છો.?

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 1443
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now