વિચારો જ માણસ ને સારો કે ખરાબ બનાવે છે.
ઉમદા વિચાર માણસને ઉમદા વ્યક્તિ બનાવે છે.
એટલે કેવા વિચાર આવે છે એ વિષે થોડું વિચારવું જોઈએ.

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 1300
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now