બધું મનમાં લો તો જિંદગી ઝેર છે,
બાકી એક કાને સાંભળી બીજા કાને કાઢી નાખોને,
તો જિંદગી માં લીલાલેર છે...
Good Morning

Gujarati Good Morning by Nirav Devani : 111877453

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now