ખુશીયાઁ પૈરોપેં
લદી નહી મીલતી યા બાજારોંકે સ્ટોલોપે!
ખુશીયાઁ તો ઢુંઢની પડતી હૈ
અપની ચારો ઔર નજરે ગુમાકે
દેખો મીલજાયેંગે તુમ્હારેહી ઇર્દગી્દ
દુ:ખીજનોકી આંખોંમે
યા પ્યાસેકી પ્યાસમેં
ભૂખ્યાજનો કે ચહેરોમેં
યા અનાથ ભુખેનંગે
ભુખકે લીયે હાથ ફૈલાતે લાચારોમેં
બસ જુરરત હૈ ઈન્સાન બનનેકી
ઇન્સાન બનકેતો દેખો

Gujarati Shayri by Saroj Bhagat : 111862924

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now