" મારા માતા પિતા મને સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી ઉપર લઇ આવ્યા પણ ગુરુએ તો મને પૃથ્વી ઉપરથી સ્વર્ગમાં લઇ જવાનો માર્ગ બતાવ્યો."
#guruji ne vnadan 🙏🙏🙏

Gujarati Quotes by Kaju Patel : 111497211
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now