આસમાની આસમાનને જોઈને
કાલે હું વિચારોના વમળ મા હતી કે.....

ચમકનાર તો ઘણા તત્વો છે... આસમાનમાં,,,,
તો પછી,,,,,,
ગ્રહણ માત્ર સૂરજ અને ચંદ્રમાને જ કેમ લાગે છે?

જીવનમાં પણ આવું જ છે.....
#આસમાની ,,
#આસમાની

Gujarati Thought by Tina Bhatt : 111497177
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now