હે ખોદાયજી ,
ખોદાય એટલું જ ખોદજો ,

અમારા ખાબોચિયા હવે ખાડા બની ગયા છે .

શેરીએ શેરીએ કાળ વરસિયો ,

અમારા આંતર મને હવે અખાડા બનીગયા છે .

Gujarati Tribute by Kirtisinh Chauhan : 111709778

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now