સાક્ષી છે આ પાંદડાઓનો ખડખડ કરતો અવાજ કે, હવા તેને સ્પશઁ કરે ત્યારે તેને કાંઈકતો થતુ હશે ને?

Gujarati Questions by Jay Bhatia : 42
PUNIT 7 year ago

ફુલો નો ચુસાઈ છે રસ પણ હવા બનાવશે તને ભાંગ વગર પણ મસ્ત

PUNIT 7 year ago

કયું તું પાંદડા એ તપ ફુલો માટે ભમરા તો મારું કોણ કહ્યું ભોળાનાથે કે ફુલો સંગ ભમરા તો તને આપી હવા

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now