*મન* થાયને ત્યારે *મરજી* મુજબ *જીવી* લેવું, કેમ કે..*સમય* ફરીથી એ *સમય* નથી આપતો...,

*જિંદગી* એ પણ એવી *શાળા* છે.
જ્યાં વર્ગ બદલાય છે *વિષયો* નહિ.

Gujarati Quotes by Darshan Patadiya : 125
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now