સાવ સુકાઈ ગયેલા ચહેરામાં, એક ભીની જગ્યા હતી આંખો.
- અરૂણ ગોંધલી

Gujarati Hiku by ARUN AMBER GONDHALI : 1136
Navneet Marvaniya 7 year ago

એ ભીની આંખની ભીનાશને કંડારતો એક કોરો ચહેરો હતો એક ચિત્રકારનો...

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now