આપી સકે તો તારો પ્રેમ માગું છુ…. જીવન જીવવા તારો સાથ માગું છુ… જો રહી જાય અરમાન બાકી તો… કબર માં પણ તારો સાથ માગું છુ………………….

Gujarati Quotes by Ansh Gajjar : 1181
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now